Master i havret

Generelt

Program beskrivelse

Havene dækker over 70 procent af jordens overflade. Mennesker er afhængige af havene for liv, arbejde, mad, rejser og menneskers sundhed. Havet er verdens største reservoir for biodiversitet, herunder havpattedyr, fisk, krebsdyr, bløddyr og utallige andre arter.

LL.M. Programmet sigter mod at udvide den traditionelle tilgang til havretten fra jurisdiktionsspørgsmål til også at omfatte væsentlig lov såsom bevarelse og bæredygtig anvendelse af biologiske ressourcer og beskyttelse af biodiversitet og miljø. Selvom studieprogrammet har en klar global profil, har det også en særskilt arktisk dimension. En stor del af Arktis består af havområder. Globale klimaændringer vil i stigende grad udsætte disse områder for forskellige anvendelser, såsom navigation, olie- og gasudnyttelse, fiskeri og forskning. De arktiske regioner giver unikke muligheder for at studere både globale og regionale juridiske tilgange for at beskytte og bevare havmiljøet.

Programbeskrivelse

 • Varighed: 3 semestre
 • Kreditter (ECTS): 90
 • Adgangskrav: Bachelorgrad i jura eller statskundskab + motiverende brev
 • Grad navn: Master of Laws (LL.M.) i havets lov
 • Ansøgningskode:
  • Norske og nordiske ansøgere: 7001
  • Internationale ansøgere: 2033

Programmet vil gennem sine kurser og speciale give de studerende en bred introduktion og viden om havretten, herunder dens udvikling og de politiske og institutionelle aspekter. Studerende på programmet undervises af juridiske eksperter fra Det Juridiske Fakultet og JCLOS samt andre institutioner, såsom mellemstatslige organisationer, internationale domstole, akademikere og praktikere. Undervisningen inkluderer forelæsninger, problembaserede seminarer, skrivekurser, moot-court oplevelser og udflugter til relevante institutioner, hvor studerende i alle aktiviteter er aktive deltagere.

Programmet er intensivt med en struktur på tre semestre gennem et kalenderår, der starter i august. Efterårssemesteret består af to introduktionskurser om havretten og havretens politik. Forårssemestret fokuserer på mere specifikke emner om Arktis og beskyttelse af havmiljøet. I tredje semester vælger de studerende deres eget emne til et individuelt forskningsprojekt, som skal afsluttes i løbet af sommeren.

Programoversigt:

Første semester

 • JUR-3050 Generel havret

Kurset giver en generel introduktion til havloven, dvs. de regler og principper i international offentlig ret, der dækker havområderne.

 • JUR-3054 Generel havret II

Kurset baserer sig på JUR-3050 og går dybere ind i de valgte emner.

Andet semester

 • JUR-3052 Beskyttelse af havmiljøet ved international ret

Kurset fokuserer på de internationale juridiske regler vedrørende beskyttelse af havmiljøet mod de negative virkninger af forskellige menneskelige anvendelser og bæredygtig anvendelse af havressourcer.

 • JUR-3053 Havets og Arktis lov

Kurset fokuserer på havret og arktiske spørgsmål. Den generelle havlov gælder for havområderne i Arktis. Men på samme tid har regionen særlige træk, der skal overvejes. I dette kursus skal de studerende anvende den viden, de har tilegnet sig under de tidligere kurser om arktiske spørgsmål. Generelt har kurset derfor karakter af casestudier med særlig vægt på Arktis.

Tredje semester

 • JUR-3910 Master afhandling i havret

Den består af en obligatorisk afhandling baseret på temaer og spørgsmål fra havretten. De studerende får individuel vejledning. Specialet skal være på mindst 37 sider og maksimalt 55 sider med formatering i henhold til Regulering for havretsprogrammet, afsnit 14. Specialet skal være af juridisk eller semi-juridisk karakter og kan omfatte perspektiver såsom juridisk teori, juridisk historie. Specialet skal bestå af uafhængige analyser af temaet og de tilgængelige juridiske kilder. Specialet skal give den studerende en grundig undersøgelse af et bestemt emne. Afhandlingens drøftelser skal være gennemsigtige og så komplette som muligt. Henvisningerne til kilderne skal være præcise og verificerbare.

Læringsresultater

Kandidaterne skal i løbet af LL.M-programmet tilegne sig viden, færdigheder og generel kompetence, der sætter dem i stand til at besætte stillinger, der beskæftiger sig med havret. De skal være i stand til at identificere og analysere juridiske spørgsmål og forholde sig til retssystemet på en uafhængig og kritisk måde.

For at nå disse mål skal kandidaterne erhverve og udvikle følgende kvalifikationer:

Viden:

En LL.M. kandidat til havret skal have:

 • Avanceret viden om de centrale emner i havloven;
 • Specialiseret viden om andre emner inden for havloven;
 • Kendskab til videnskabelige forskningsmetoder.

Færdigheder:

En LL.M. kandidat til havret skal være i stand til:

 • identificere og analysere spørgsmål af teoretisk og praktisk karakter på en metodologisk og etisk korrekt måde
 • anvende de relevante retskilder uafhængigt og kritisk
 • identificere begrænsningerne i eksisterende lov og diskutere behovet for ændringer
 • selvstændigt udføre begrænset forskningsarbejde under tilsyn i overensstemmelse med normerne for forskningsetik
 • organisere og anvende omfattende og komplekse oplysninger, herunder identificere hoved- og underforskningsspørgsmål;
 • kommunikere på engelsk både mundtligt og skriftligt med juridisk begrundelse på en klar og præcis måde
 • holde sig ajour med den juridiske udvikling inden for havloven og videreudvikle hans / hendes kvalifikationer.

Kandidaten skal være i stand til at anvende viden og færdigheder individuelt og i samarbejde med andre samt færdiggøre opgaver inden for givne tidsrammer.

Generel kompetence:

Efter bestået program kan den studerende:

 • anvende den viden og færdigheder, der er erhvervet inden for havret, individuelt og i samarbejde med andre
 • kommunikere ræsonnement inden for havret på en klar og præcis måde mundtligt og skriftligt til det akademiske samfund og offentligheden;
 • anvende viden og færdigheder erhvervet inden for Havret på andre folkeretlige områder og til alle opgaver og projekter, hvor det er relevant
 • identificere og reflektere over etiske dilemmaer, der kan opstå inden for især havloven og håndtere disse på en ansvarlig måde
 • anvende den viden og færdigheder, der er erhvervet inden for Havret til at udføre opgaver inden for givne tidsrammer.

Jobperspektiver

Programmet kvalificerer studerende til job både på nationalt og internationalt niveau inden for FN og dets specialiserede agenturer inden for national diplomatisk tjeneste såvel som offentlig administration og industri og handel. Desuden er vores studerende blevet udvalgt til praktikophold ved førende internationale institutioner, såsom De Forenede Nationers afdeling for havanliggender og havretten (DOALOS) og International Tribunal for the Sea Law (ITLOS). Studerende kan også være kvalificerede til at gøre en karriere inden for den akademiske verden som ph.d.-studerende inden for havret eller andre forskningsområder.

Programstruktur

Semester 10 studiepoeng | 10 studiepoeng | 10 studiepoeng
Første semester (efterår)
JUR-3050_186_E_2020_H_1 (15 ECTS)
JUR-3054_186_E_2020_H_1 (15 ECTS)
Andet semester (forår)
JUR-3052_186_E_2021_V_1 (15 ECTS)
JUR-3053_186_E_2021_V_1 (15 ECTS)
Tredje semester (sommer)
JUR-3910_186_E_2021_H_1 (30 ECTS)

Undervisning og vurdering

Undervisningen, opgaverne og eksamenerne skal afspejle de forskellige typer opgaver, de studerende skal håndtere i deres fremtidige professionelle karriere. Målet er at blive opnået gennem aktiv deltagelse af de studerende under kurserne; gennem undersøgelse, diskussioner og papirer. Forelæsninger giver mulighed for introduktion til temaerne, mens problembaserede seminarer udgør det meste af undervisningen, hvor studerende og lærere identificerer og diskuterer juridiske spørgsmål. Studerende opfordres også til at aflevere papirer under kurserne for at udvikle deres viden om emner og analytiske færdigheder.

Under skrivningen af kandidatafhandlingen har de studerende ret til vejledning jf. reglerne for havlovsprogrammet afsnit 18.

De studerende vurderes under og efter afslutningen af undersøgelsen. Vurderingsformerne inkluderer arbejdskrav, seks timers skriftlig skoleeksamen, en hjemmeeksamen efterfulgt af en mundtlig eksamen, og ved afslutningen af studiet skal hver studerende skrive en speciale. Eksamen og speciale er bedømt AF, hvor F ikke er bestået. Studerende, der ikke består eller har andre legitime grunde til fravær, kan gentage eksamen, jf. Bestemmelser om eksamen ved Tromsø Universitet, afsnit 21 og 22.

For yderligere information om arbejdskrav, eksamensformat og evalueringskriterier, se de individuelle kursusbeskrivelser på UiT-webstedet.

Senest opdateret Nov 2020

Om skolen

UiT The Arctic University of Norway is a medium-sized research university that contributes to knowledge-based development at the regional, national, and international levels.

UiT The Arctic University of Norway is a medium-sized research university that contributes to knowledge-based development at the regional, national, and international levels. Minimer
18 , Tromsø , Hjemmeluft , Kirkenes , Hammerfest , Harstad , Narvik , Bardufoss , Bodø , Mo i Rana , Longyearbyen + 10 Mere Mindre